Мета Товариства

 

Основною метою (цілями) діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів, сприяння проведенню археологічних, геологічних, географічних, зоологічних, ботанічних, гідрологічних, етнографічних, історичних, біографічних, метеорологічних досліджень.

Основними напрямами діяльності Організації є в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції є:

 1. проведення науково-дослідницької роботи у галузі природничих та суспільно-гуманітарних наук;
 2. сприяння розвитку музеїв і бібліотечної мережі;
 3. сприяння розвитку науки в Україні, її методичному та технологічному удосконаленню, проведенню археологічних, геологічних, географічних, зоологічних, ботанічних, гідрологічних, етнографічних, історичних, біографічних, метеорологічних досліджень;
 4. розробка та методична підтримка навчальних курсів для шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ та вищих навчальних закладів з таких предметів, як харківщинознавство, народознавство, історія України;
 5. пошук джерел фінансування та організація публікації результатів наукових досліджень членів Організації;
 6. популяризація отриманих наукових знань;
 7. сприяння у практичному здійсненні програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання та реставрацію пам’яток та об’єктів археологічної, архітектурної, історичної спадщини, особливо тих, яким загрожує небезпека знищення та пошкодження під впливом природних факторів, або у результаті господарської діяльності;
 8. сприяння вивченню та охороні пам’яток природи, біоценозів та біотопів;
 9. розвиток зв’язків з міжнародними та національними організаціями у галузі охорони археологічної, архітектурної, історичної та природної спадщини;
 10. підвищення ролі й авторитету в українському суспільстві краєзнавства, як комплексної науки;
 11. створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Організації.

З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції має право:

 1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 5. проводити мирні зібрання;
 6. здійснювати інші права, не заборонені законом.
 7. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 8. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 9. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.