Почесний доктор Зміївського наукового краєзнавчого товариства

КОТВІЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Котвіцька

Алла Анатоліївна Котвіцька народилась у 1972 році у м. Харків. У 1989 р. зі срібною медаллю закінчила Зміївську загальноосвітню школу № 1. У 1990 р. вступила, а у 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». У 2003 р. з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Банківська справа». У 2015 р. отримала диплом з відзнакою НФаУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Виконала вимоги до компетентності «Менеджер якості» згідно зі міжнародним стандартом ISO 9001 : 2008. Закінчила курси іноземних мов (англійська) Лінгвістичного центру факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за рівнем Intermediate. У 2017 р. закінчила цикл спеціалізації в ХМАПО із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика».

У період з 1995 р. по 2001 р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення», у 2011 р. присвоєно вчене звання професора.

Працювала лаборантом кафедри організації та економіки фармації ХФІ (1989), провізором ТОВ «Магік» (1995). Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі організації та економіки фармації: асистент (2001-2002 рр.), доцент (2003-2009 рр.), професор кафедри організації та економіки фармації НФаУ (2009-2011 рр.), Вченим секретарем науково-дослідної частини НФаУ (2003-2007 р.), завідувачем науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти (2007–2008), проректором з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) НФаУ (2008-2014). З 2011 по 2015 рр. очолювала першу в Україні кафедру соціальної фармації. З 2014 р. обіймала посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи НФаУ. 16 листопада 2017 р. колектив Національного фармацевтичного університету обрав А.А. Котвіцьку ректором НФаУ.

Громадська діяльність: голова Ректорської ради НФаУ; головою Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 зі спеціальності 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»(з 2013 р.), голова Центральної методичної ради НФаУ, член Об’єднаної ради факультетів та Циклової методичної комісії НФаУ з організаційно-економічного напрямку підготовки, член Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01, головним редактором фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (з 2015 р.), заступником головного редактора журналу «Фармацевтичний часопис», членом редакційних колегій фахових журналів «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (з 2008 р.), «Клінічна фармація» (з 2012 р.), «Фармацевтичний журнал» (з 2015 р.), «ScienceRise: Pharmaceutical Science» (з 2016 р.), а також членом редакційної колегії спеціалізованого журналу «Современная фармация» (з 2016 р.). Входить до складу правління Громадського об’єднання «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2014 р.).

У різні роки професійної діяльності працювала у складі робочих груп, затверджених МОЗ України, зокрема: з розробки Концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2012-2020 роки (з 2011); з перегляду матеріалів на лікарські засоби, що застосовуються для лікування та профілактики грипу та ГРВІ (з 2014 р.); з підготовки проекту Закону України «Про лікарські засоби» (з 2015 р); була заступником Голови робочої групи з розробки проекту Концепції комплексної програми імпортозаміщення лікарських засобів (з 2016 р).

За освітянським напрямком громадської діяльності є членом координаційної групи для формування переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», відповідних ступенів вищої освіти та кваліфікацій (з 2015 р.), членом робочої групи для формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (спеціальність «Фармація») (з 2015 р.). Брала участь у розробці проекту Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, низки проектів державних нормативно-правових актів, законів, постанов Кабінету Міністрів та наказів МОЗ України, Етичного кодексу фармацевтичних працівників України. Виконувала обов`язки відповідального секретаря організаційного комітету з підготовки VІІ Національного з’їзду фармацевтів України та була членом оргкомітету з підготовки VIII Національного з’їзду фармацевтів України. Виконувала обов’язки члена оргкомітету різних науково-практичних форумів, у тому числі міжнародних та за міжнародною участю. З 2012 р. є головою оргкомітету щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи».

Бере активну участь у діяльності зі встановлення та розвитку освітньо-наукових зав’язків та системної співпраці з провідними ВНЗ Європи, зокрема Університетом Коменського, м. Братислава (Словаччина), Вищою медичною школою, м. Сосновець, Гуманітарним університетом, м. Сосновець, Сілезьким медичним університетом, м. Катовіце (Польща), Литовским медицинским университетом, м. Каунас, Литва та ін.

Має державні нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2005 р.), Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець» (2005 р.), Почесна грамота НФаУ (2009 р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2010 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2013 р.), почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України (2014 р.).

Наукова школа:

Підготувала 1 доктора наук та 10 кандидатів наук, сьогодні є науковим консультантом із виконання 4 докторських дисертацій та керує виконанням 6 кандидатських дисертацій.

Навчальні посібники:

Основи права і законодавства у фармаціії :нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.
Маркетинг послуг : навч.посібн. для студ. спеціальності «Маркетинг» (тексти лекцій) / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна; за заг.ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ, 2016. – 141 с.
Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
Экстремальная медицина : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; автор. пер. с укр. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 144 с.
Екстремальна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актівдля студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.). Ч. ІІ / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2013. – 436 с.
Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно- правових актів для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.). Ч. І / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2013. – 260 с.
Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. (Перевод с украинского языка). – Винница: Новая книга, 2008. – 480 с. (співавторство).
Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 487 с. (співавторство).
Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 504 с. (співавторство).

Методичні рекомендації:

Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності нестероїдних протизапальних засобів на фармацевтичному ринку України: метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк. – К., 2016. – 21 с.
Клініко-економічне обґрунтування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування гострого простого бронхіту у дітей віком до 3-х років : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – К., 2015. – 21 с.
Організаційно-економічні принципи фармацевтичного забезпечення членів лікарняних кас : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська. – К., 2015. – 31 с.
Котвіцька А. А. Фармакоекономічні підходи до оцінки доступності лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська – Х., 2015. – 27 с.
Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення населення при лікуванні та профілактиці інфекційних захворювань на прикладі кору : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко,І. В. Кубарєва. – Х., 2015. – 41 с.
Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 20 – 36 с.
Котвіцька А. А. Соціально-правові основи фармацевтичного забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко. – Х., 2014. – 35 с.
Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку, хворих на глаукому : метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова. – Х., 2014. – 39 с.
Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 42 с.
Котвіцька А. А. Соціально-правові аспекти фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. В. Карло. – Х., 2014. – 36 с.
Котвіцька А. А. Організаційно-економічні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом : метод. рек. / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2014. – 36 с.
Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до формування локального формуляру лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва. – Х., 2013. – 29 с.
Котвіцька А. А. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом: метод. рек./ А. А. Котвіцька, І. О. Лобова. – Х., 2013. – 37 с.
Котвіцька А. А. Науково-методичні підходи до оптимізації системи фінансування фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення : метод. рек. / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова. – Х., 2013. – 40 с.
Котвіцька А. А. Клініко-економічне обґрунтування ефективних напрямків фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда: метод. рек. / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля. – Х., 2011. – 28 с.
Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до соціальних та етичних норм регулювання обігу лікарських засобів: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 33 с.
Котвіцька А. А. Обґрунтування методики формування комп’ютерної інформаційної системи (на прикладі фармакотерапії гастроезофагельної рефлексної хвороби): метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2009. – 29 с.
Котвіцька А. А. Наукове обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях: метод. рек. / А. А. Котвіцька, Н. В. Тетерич – Х., 2009. – 26 с.
Котвіцька А. А. Оцінка стану забезпечення фахівців фармацевтичної галузі інформацією про лікарські засоби: метод. рек./ А. А. Котвіцька, О. О. Суріков – Х., 2008. – 28 с.
Немченко А .С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 28 с.
Немченко А. С. Кластерний аналіз споживання ліків та захворюваності населення в регіонах України: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007 – 28 с.
Немченко А. С. Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька – Х., 2007. – 25 с.
Немченко А. С. Фармакоекономічне обґрунтування стандартів фармакотерапії, що використовуються в практиці сімейних лікарів: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, О. О. Суріков. – Х., 2006. – 28 с.
Немченко А. С. Розробка концептуальних засад пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення: метод. рек. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2006. – 24 с.

Членство у фахових організаціях:

Міжнародна Асоціація фармацевтів (FIP);
Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
Міжнародна організація з оцінки медичних технологій (HTAi).

Професор А. А. Котвіцька викладає дисципліни «Соціальна економіка у фармації» (для магістрів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Фармацевтичне правознавство» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів»), «Організація та економіка у фармації» (для студентів спеціальності «Клінічна фармація»), «Вступ у фармацію (Історія медицини та фармації)» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація»), «Екстремальна медицина» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів»), «Соціальне управління у фармацевтичній діяльності» (для магістрів спеціальності «Адміністративний менеджмент»), «Академічна доброчесність» (для здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки PhD (доктор філософії)

Хобі: історія і культура країн світу, література, туризм, художня фотографія.

Головна | Зал слави