Почесний магістр Зміївського наукового краєзнавчого товариства

ПОЛЯХ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Є. В. Полях

Народилася 27 липня 1997 року у м. Змієві.

З 2003 по 2014 рр. навчалася у Зміївському ліцеї №1 імені Захара Карповича Слюсаренка, який закінчила з золотою медаллю. (Профіль навчання – суспільно-гуманітарний).

Багаторазова учасниця та переможець Всеукраїнських учнівських конкурсів «Лелека» та «Кришталева сова», Всеукраїнської олімпіади з історії.

Магістр права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020).

Дійсний член ЗНКТ з 21 червня 2014 року.

Член Наглядової ради ЗНКТ (рішення Загальних зборів №1 від 29 жовтня 2016 року).

Лауреат конкурсу «Молода людина року – 2018».

Аспірантка 1 року навчання Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса ( спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», напрям «Кримінологія»).

 

Профілі дослідника
Сторінка в Академії Гугл Сторінка дослідника в ORCID

 

Основні друковані праці

У галузі права:

 1. Полях Є. В. Інститут примирення винного та потерпілого: досвід країн світу та перспективи України / Є. В. Полях // Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал. – №1 (15). - Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 88-91.
 2. Полях Є. В. Держава як суб’єкт кримінальної відповідальності у міжнародному праві / Є. В. Полях // Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки: зб. наук. статей за матеріалами ІІІ-х Харківський міжнар.-прав. читань, присвячений пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, С. М. Масельник та ін. – Харків, 2017. – Ч. 2. С. 201-206.
 3. Полях Є. В. Кримінальна відповідальність держави / Є. В. Полях // П’яті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасників між нар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 травня 2016 року) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін..; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2016. – С. 226-228.
 4. Полях Є. В. Нестандартна зайнятість в Україні: запозичена праця / Є. В. Полях // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, України, 10-11 листопада 2017 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 101-102.
 5. Полях Є. В. Нетипові форми зайнятості: робота за викликом / Є. В. Полях // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 серпня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 100-102.
 6. Полях Є. В. Щодо адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків / Є. В. Полях // Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 4-5 грудня 2015 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 149-151.
 7. Полях Є. В. До питання про конституційне забезпечення реалізації гарантій прав та свобод людини і громадянина в Україні / Є. В. Полях // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 квітня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 10-11.
 8. Полях Є. В. Бездіяльність як ознака об’єктивної сторони злочинів проти основ національної безпеки / Є. В. Полях // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 квітня 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. 39-42.
 9. Полях Є. В. Проблеми правового регулювання інституту місцевих референдумів в Україні / Є. В. Полях // Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах: Те6зи доповідей та наукових повідомлень VII вузівської науково-практичної конференції студентів 4 грудня 2015 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х., 2015. – С. 96-97.
 10. Полях Є. В. Право на громадянство – одне з основних прав людини / Є. В. Полях // Юридична осінь 2015 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. Молодих учених (Харків, 11 листоп. 2015 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмага. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2015. – С. 65-67.
 11. Полях Є. В. Проблеми становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні / Є. В. Полях // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів, 10 груд. 2015 р. – Х.: Право, 2015. – С. 516-517.
 12. Полях Є. В. Дефекти національного законодавства як детермінанти виникнення корупції в Україні / Є. В. Полях // Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали XVІІІ студ.наук. конф. з кримінології (м. Харків, 28 листопада 2018 року) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків: Право, 2018. – С. 117–119.
 13. Полях Є. В. Дефекти національного законодавства як детермінанти виникнення корупції в Україні / Є. В. Полях // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2018. – №6. – С. 304–307.

У галузі історичного краєзнавства:

 1. Полях Є. В. Партизанський рух (1941-1943 рр.) // Зміївський край за часів сталінізму (1921-1953 рр.): Збірка дослідницьких робіт / Ю. О. Солдатенко, А. С. Богацька, В. В. Майстро, Є. В.Полях та наук. ред. Ю. О. Коловрат-Бутенко. – Х.: Мачулін, 2016. – С. 101-124.
 2. Полях Є. В. Повоєнна відбудова (1943-1953 рр.) // Зміївський край за часів сталінізму (1921-1953 рр.): Збірка дослідницьких робіт / Ю. О. Солдатенко, А. С. Богацька, В. В. Майстро, Є. В.Полях та наук. ред. Ю. О. Коловрат-Бутенко. – Х.: Мачулін, 2016. – С. 125-148.
 3. Полях Є. В. Реорганізація загальноосвітньої школи №1 у ліцей №1 міста Змієва / Є. В. Полях // Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренко. 140 років на освітянській ниві (1871-2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – С. 36-38.
 4. Полях Є. В. Наукові досягення учителів та ліцеїстів / Є. В. Полях // Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренко. 140 років на освітянській ниві (1871-2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – С. 38-41.
 5. Полях Є. В. Досгянення ліцеїстів у музиці та хореографії / Є. В. Полях // Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренко. 140 років на освітянській ниві (1871-2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – С. 42-43.
 6. Полях Є. В. Естетичне та духовне виховання у Зміївському ліцеї №1 // Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренко. 140 років на освітянській ниві (1871-2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – С. 43-45.
 7. Полях Є. В. Спортивні досягнення ліцеїстів / Є. В. Полях // Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренко. 140 років на освітянській ниві (1871-2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – С. 45-46.
 8. Полях Є. В. Талан та ерудиція – запорука життєвого успіху / Є. В. Полях // Зміївський ліцей №1 ім. З. К. Слюсаренко. 140 років на освітянській ниві (1871-2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – С. 46-50.
 9. Полях Є. В. Повоєнна відбудова Зміївського району Харківської області України (1943-1945 рр.) / Є. В. Полях // Перші кроки до науки: Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства). – Х., 2014. – С. 121.
 10. Полях Є. В. Василь Іванович Кириченко / Є. В. Полях // Обласна військово-патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони перемоги», присвячена 66-річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років (матеріали акції). – Х., 2011. – С. 306.
 11. Полях Є. В. Порівняльний аналіз джерел про партизанський рух на території Зміївського району Харківської області України / Є. В. Полях // Обласна військово-патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони перемоги», присвячена 70-ій річниці визволення Харківщини від фашистських загарбників (матеріали акції). – Х., 2013. – С. 402.
 12. Полях Є. В. Ковалевський Андрій Федорович (1840–1901) / Є. В. Полях // История Змиевского края. – Змиев. – 03.02.2018. – URL: https://colovrat.at.ua/publ/8-1-0-351
 13. Полях Е. В. Послевоенное восстановление Змиевского района Харьковской области Украинской ССР (1945–1953 гг.) / Е. В. Полях // Змиевское краеведение. – 2015. – №3 – С. 43–60. – URL: http://zslls.esrae.ru/10-17
 14. Полях Е. В. Партизанское движение 1941–1943 годов на территории Змиевского района Харьковской области Украинской ССР/ Е. В. Полях // Змиевское краеведение. – 2015. – №4. – С. 3–21. –URL: http://zslls.esrae.ru/13-22
 15. Полях Е. В. Бублий Павел Семёнович (1916–1997) / Е. В. Полях // Змиевское краеведение. – 2017. – №2. – С. 3–5. – URL: http://zslls.esrae.ru/24-45
 16. Полях Е. В. Юнаков Николай Леонтьевич (1871–1931) / Е. В. Полях // Змиевское краеведение. – 2017. – №2. – С. 6–8. – URL: http://zslls.esrae.ru/24-46
 17. Полях Е. В. Телегин Дмитрий Яковлевич (1919–2011) / Е. В. Полях // Змиевское краеведение. – 2017. – №2. – С. 9–12. – URL: http://zslls.esrae.ru/24-47
 18. Полях Е. В. Пустовойт Василий Степанович (1886–1972) / Е. В. Полях // Змиевское краеведение. – 2017. – № 2. – С. 13–15. – URL: http://zslls.esrae.ru/24-48
 19. Полях Є. В. Декілька слів про висвітлення партизанського руху 1941–1943 рр. На території Зміївського району Харківської області України / Є. В. Полях // История Змиевского края. – Змиев. – 05.12.2012. – URL: https://colovrat.at.ua/publ/1-1-0-264

Головна | Зал слави