Товариство

Громадська організація «Зміївське наукове краєзнавче товариство» (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

Дiяльнiсть Організації здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

Організація створена та діє на принципах

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності.

Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Вченою радою Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

Повне найменування Організації: Громадська організація «Зміївське наукове краєзнавче товариство».

Скорочене найменування Організації: ГО «ЗНКТ».

Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.

Мета

Основною метою (цілями) діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів, сприяння проведенню археологічних, геологічних, географічних, зоологічних, ботанічних, гідрологічних, етнографічних, історичних, біографічних, метеорологічних досліджень.

Основними напрямами діяльності Організації є в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції є:

 1. проведення науково-дослідницької роботи у галузі природничих та суспільно-гуманітарних наук;
 2. сприяння розвитку музеїв і бібліотечної мережі;
 3. сприяння розвитку науки в Україні, її методичному та технологічному удосконаленню, проведенню археологічних, геологічних, географічних, зоологічних, ботанічних, гідрологічних, етнографічних, історичних, біографічних, метеорологічних досліджень;
 4. розробка та методична підтримка навчальних курсів для шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ та вищих навчальних закладів з таких предметів, як харківщинознавство, народознавство, історія України;
 5. пошук джерел фінансування та організація публікації результатів наукових досліджень членів Організації;
 6. популяризація отриманих наукових знань;
 7. сприяння у практичному здійсненні програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання та реставрацію пам’яток та об’єктів археологічної, архітектурної, історичної спадщини, особливо тих, яким загрожує небезпека знищення та пошкодження під впливом природних факторів, або у результаті господарської діяльності;
 8. сприяння вивченню та охороні пам’яток природи, біоценозів та біотопів;
 9. розвиток зв’язків з міжнародними та національними організаціями у галузі охорони археологічної, архітектурної, історичної та природної спадщини;
 10. підвищення ролі й авторитету в українському суспільстві краєзнавства, як комплексної науки;
 11. створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Організації.

З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції має право:

 1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 5. проводити мирні зібрання;
 6. здійснювати інші права, не заборонені законом.
 7. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 8. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 9. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.