Про Товариство

Громадська організація «Зміївське наукове краєзнавче товариство» (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

Дiяльнiсть Організації здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

Організація створена та діє на принципах

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності.

Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Вченою радою Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

Повне найменування Організації: Громадська організація «Зміївське наукове краєзнавче товариство».

Скорочене найменування Організації: ГО «ЗНКТ».

Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.