Учена рада

Положення Зміївського наукового краєзнавчого товариства «Про Вчену раду»

  1. Загальні положення

1.1. Вчена рада є керівним органом Зміївського наукового краєзнавчого товариства (далі у тексті – ЗНКТ), колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю, що займається поточними справами період між засіданнями Загальних зборів.

1.2. Вчена рада обирається на 2 (два) роки.

  1. Склад Вченої ради

2.1. Вчена рада складається не менше як з 3 (трьох) членів.

2.2. Члени Вченої ради можуть бути переобрані на наступний термін.

2.3. Якщо член Вченої ради подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Вченої ради стає меншою, ніж визначено Статутом, Вчена рада більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів ЗНКТ. Рішення Вченої ради, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Вченої ради, обраної Загальними зборами.

2.4. За посадою до складу Вченої ради входять: президент, віце-президент, головний вчений секретар, завідувачі відділеннями. 

  1. Повноваження та порядок роботи Вченої ради

3.1. Вчена рада має повноваження:

3.1.1. визначати конкретні завдання і форми діяльності ЗНКТ згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів;

3.1.2. затверджувати прийняття нових членів;

3.1.3. затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти ЗНКТ;

3.1.4. встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

3.1.5. приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном ЗНКТ;

3.1.6. затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання;

3.1.7. затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток;

3.1.8. вирішувати інші питання поточної діяльності ЗНКТ, що не відносяться до виключних повноважень Загальних зборів.

3.2. Засідання Вченої ради скликаються президентом ЗНКТ не рідше одного разу на 3 (три) місяці, або протягом 5 (п’ятьох) робочих днів після одержання письмової заяви члена Вченої ради про необхідність скликання засідання Вченої ради.

3.3. Засідання Вченої ради правочинне, коли у ньому бере участь більшість членів.

3.4. Головує на засіданні Вченої ради президент, а за його відсутності або хвороби – віце-президент. Секретарем засідання Вченої ради є головний вчений секретар.

3.5. Рішення Вченої ради приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Вчена рада не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Вченої ради оформлюються протоколом та зберігаються головним вченим секретарем.