Загальні збори

Вищим керівним органом Зміївського наукового краєзнавчого товариства є Загальні збори.

Загальні збори скликаються за рішенням Вченої ради не рідше одного разу у 2 (два) роки і правочинні, якщо на них присутні більшість членів Товариства. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Вченої ради Товариства або Наглядової ради, а також у разі отримання письмової вимоги не менше ніж 20 % (двадцяти відсотків) членів.

Вчена рада повідомляє членів Товариства про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

Члени Товариства, у випадку невиконання Вченою радою відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Товариства про час і місце позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту самостійно.

Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. Рішення про внесення змін до статуту, саморозпуск чи реорганізацію приймається 2/3 (дві третини) голосів членів, які беруть участь у голосуванні, але не менше 75 % (сімдесяти п’яти відсотків) загальної кількості членів.

Загальні збори вирішують такі питання:

 1. визначають основні напрямки діяльності Товариства і приймають відповідні документи;
 2. затверджують регламент проведення Загальних зборів;
 3. затверджують річні бюджети, баланси, фінансові та інші звіти керівних органів;
 4. затверджують статут Товариства і вносять до нього зміни та доповнення;
 5. обирають, переобирають членів виконавчих та контролюючих органів;
 6. заслуховують звіти контролюючих та виконавчих органів;
 7. розпоряджаються майном та коштами Товариства;
 8. проводять незалежний фінансовий або інший аудит Товариства;
 9. затверджують Положення про виконавчі та контролюючі органи;
 10. участь Товариства в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;
 11. створюють і ліквідують структурні підрозділи Товариства;
 12. приймають рішення про припинення діяльності або реорганізацію Товариства.

Загальні збори можуть прийняти до розгляду будь-яке питання діяльності Товариства без жодних виключень і прийняти по ньому рішення.

Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується президентом Товариства та  головним вченим секретарем.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або таємним голосуванням.

Рішення з питань затвердження статуту Товариства, внесення до нього змін та доповнень, обрання членів та голови контролюючих та виконавчих органів, використання майна та коштів Товариства та припинення діяльності Товариства приймаються 3/4 (трьома чвертями) членів Товариства, присутніх на Загальних зборах.