Наглядова рада

Контрольним органом Організації є Наглядова рада, яка має консультативні і контрольно-ревізійні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

Наглядова рада обирається Загальними зборами на 2 (два) роки у складі не менше 2 (двох) членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники Організації не можуть бути членами Наглядової ради.

Наглядова рада скликається її головою принаймні 2 (два) рази на рік, а також протягом 10 (десяти) діб на письмовий запит Вченої ради або 5 % (п’яти відсотків) членів Організації.

Рішення контрольного органу приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Наглядова рада має повноваження:

  1. вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
  2. складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
  3. складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;
  4. проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок;
  5. слідкувати за дотриманням принципів академічної науки у дослідженнях членів Організації.

Наглядова рада зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Вченої ради, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

Вчена рада, президент та Наглядова рада зобов’язанні періодично звітувати перед членами Організації на Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 (тридцяти) днів з дня озвучування шляхом публікації на офіційному сайті Організації.

Вчена рада, президент та Наглядова рада Організації мають у 30-денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

Вчена рада, президент та Наглядова рада Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.